انتخاب دکتر مهدی مختاری به عنوان عضو هیئت مدیره انجمن علمی بهداشت محیط ایران (24 آذرماه 94)

انتخابات اعضای هیئت مدیره انجمن علمی بهداشت محیط ایران روز سه شنبه 24/9/94 در شهر شیراز محل برگزاری هجدهمین همایش ملی بهداشت محیط برگزار گردید. در این انتخابات دکتر مهدی مختاری موفق شد با کسب 83 رای به عنوان نفر دوم به عضویت هیئت مدیره انجمن علمی بهداشت محیط ایران درآید. اعضای هیئت مدیره انجمن علمی بهداشت محیط ایران 7 نفر می باشند که با رای اعضاء انتخاب می گردند.

اعضای گروه مهندسی بهداشت محیط این اتفاق را به دکتر مهدی مختاری تبریک گفته و برای ایشان آرزوی موفقیت می نمایند.