قابل توجه کلیه دانشجویان شرکت کننده در اولین گردهمایی تخصصی چالشهای بهداشت محیط، به منظور دریافت گواهی شرکت در همایش علمی، به دانشکده بهداشت طبقه سوم سالن B اتاق 348( مهندس بابایی) مراجعه نمایید.