تماس با ما

تلفن تماس:

37240373  داخلی 1

--------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

آدرس: ميدان باهنر، ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد، طبقه دوم، معاونت آموزشي