آدرس :
یزد - میدان عالم بلوار شهدای گمنام - 
پردیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد-
دانشکده بهداشت
گروه اکولوژی انسانی

 

تلفن تماس:

31492171(035)

نمابر:

138209119(035)