1. ارزیابی اثرات کمی و کیفی ناشی از استقرار صنایع آلاینده و پرمصرف بر منابع آب منطقه

2. بررسی اثرات آلودگی سدهای باطله معادن بر منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی)

3. بررسی تغییرات اثرات تغییر اقلیم بر منابع آبی استان

4. بررسی عوامل مؤثر بر تغییر کیفیت آب در دشت های مختلف استان یزد (مطالعه موردی)

5. اثر فعالیت های معدنی بر منابع طبیعی مناطق و برآورد میزان خسارت وارده بر محیط زیست استان در معادن فلزی و غیرفلزی

6. امکان سنجی استفاده از فناوری های نوین در حفاظت از محیط زیست و مناطق حفاظت شده

 

7. مطالعه اکولوژیک گونه های برجسته حیات وحش استان

عنوان پايان نامه

دانشجو

وضعيت

استاد راهنما

بررسي مواجهه شغلي مردان مراجعه كننده به مركز درمان ناباروري يزد با عوامل اكولوژيك مرتبط با كيفيت سيمن سال 1395

مرجان شفابخش

خاتمه يافته

دكتر محمدتقي قانعيان

بررسي علل مهاجرت از شهرستان فريدونشهر

طي سال­هاي 1390 تا 1394

قاسمعلي نصيري

خاتمه يافته

دكتر محمد حسن احرامپوش

دكتر سيد سعيد مظلومي

بررسي عوامل اكولوژيك مرتبط با بيماري سالك در شهرستان فريمان طي سال هاي

90 تا 94

محمود اماني

در حال اجرا

دكتر سيد سعيد مظلومي

بررسي ميزان ارتباط عوامل اكولوژيك اجتماعي با كيفيت زندگي سالمندان عجب شير

مهدي رستم پور

در حال اجرا

دكتر سيد سعيد مظلومي

بررسي اكو اپيدميولوژي ليشمانيوز جلدي با استفاده از سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي در استان فارس در طي سال­هاي 1394- 1388

وحيد خاتمي فر

در حال اجرا

دكتر محمدتقي قانعيان

بررسي ميزان انطباق مدارس منطقه سه تهران با شاخص­هاي اكولوژيك مدارس پايدار

عليرضا نعيمي شيرمرد

در حال اجرا

دكتر حسينعلي صادقيان

بررسي عوامل اكو اپيدميولوژيك پديكولوزيس در نوجوانان گروه سني 11-7 سال شهر بيرجند

راضيه لشكري

در حال اجرا

دكتر محمد حسن احرامپوش

بررسي ارتباط سلامت عمومي شهروندان شهرك هاي شهر قم و رضايت از مولفه هاي اكولوژيك كيفيت زندگي شهري

محمدمهدي شاهواروقي

درحال اجرا

دكتر سيد سعيد مظلومي

بررسي عواملاكولوژيك مستعد كننده سرطان پوست در بيماران مراجعه كننده به درمانگاه تومور بيمارستان پوست و مو رازي در سال 91-95

زهرا نظري

در حال اجرا

 

بررسي عوامل اكولوژيكي مرتبط باحوادث  ترافيكي جاده اي نجر به جرح يا فوت در شهر يزد

اعظم ترفيعي

در حال اجرا

دكتر محمدتقي قانعيان

تحليل وضعيت اكولوژيك محيط محلات شهر يزد و ارتباط آن با فعاليت فيزيكي، چاقي و اضافه وزن

آمنه مرزبان

در حال اجرا

دكتر آزاده نجار زاده

 

 

 

 

 

 

 

 

Opens external link in new windowJournal of  Human, Environment  and  Health  Promotion   

Opens external link in new windowHuman ecology-springer                                                        

 Opens external link in new windowHuman ecology-pubmed journal                                       

                   Opens external link in new windowHUMAN ECOLOGY: An Interdisciplinary Journal

   Opens external link in new windowInternational Journal of Human Ecology