1. ارزیابی اثرات کمی و کیفی ناشی از استقرار صنایع آلاینده و پرمصرف بر منابع آب منطقه

2. بررسی اثرات آلودگی سدهای باطله معادن بر منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی)

3. بررسی تغییرات اثرات تغییر اقلیم بر منابع آبی استان

4. بررسی عوامل مؤثر بر تغییر کیفیت آب در دشت های مختلف استان یزد (مطالعه موردی)

5. اثر فعالیت های معدنی بر منابع طبیعی مناطق و برآورد میزان خسارت وارده بر محیط زیست استان در معادن فلزی و غیرفلزی

6. امکان سنجی استفاده از فناوری های نوین در حفاظت از محیط زیست و مناطق حفاظت شده

 

7. مطالعه اکولوژیک گونه های برجسته حیات وحش استان

عنوان پایان نامه

دانشجو

وضعیت

استاد راهنما

بررسی مواجهه شغلی مردان مراجعه کننده به مرکز درمان ناباروری یزد با عوامل اکولوژیک مرتبط با کیفیت سیمن سال 1395

مرجان شفابخش


خاتمه یافته

دکتر محمدتقی قانعیان

بررسی علل مهاجرت از شهرستان فریدونشهر

طی سال­های 1390 تا 1394

قاسمعلی نصیری


خاتمه یافته

دکتر محمد حسن احرامپوش

بررسی عوامل اکولوژیک مرتبط با بیماری سالک در شهرستان فریمان طی سال های

 90 تا 94

محمود امانی

در حال اجرا

دکتر سید سعید مظلومی

بررسی میزان ارتباط عوامل اکولوژیک اجتماعی با کیفیت زندگی سالمندان عجب شیر

مهدی رستم پور

در حال اجرا

دکتر سید سعید مظلومی

بررسی اکو اپیدمیولوژی لیشمانیوز جلدی با استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی در استان فارس در طی سال­های 1394- 1388

وحید خاتمی فر

در حال اجرا

دکتر محمدتقی قانعیان

بررسی میزان انطباق مدارس منطقه سه تهران با شاخص­های اکولوژیک مدارس پایدار

علیرضا نعیمی شیرمرد

در حال اجرا

دکتر حسینعلی صادقیان

بررسی عوامل اکو اپیدمیولوژیک پدیکولوزیس در نوجوانان گروه سنی 11-7 سال شهر بیرجند

راضیه لشکری

در حال اجرا

دکتر محمد حسن احرامپوش

بررسی ارتباط سلامت عمومی شهروندان شهرک های شهر قم و رضایت از مولفه های اکولوژیک کیفیت زندگی شهری 

محمدمهدی شاهواروقی

درحال اجرا

دکتر سید سعید مظلومی

Opens external link in new windowJournal of  Human, Environment  and  Health  Promotion   

Opens external link in new windowHuman ecology-springer                                                        

 Opens external link in new windowHuman ecology-pubmed journal                                       

                   Opens external link in new windowHUMAN ECOLOGY: An Interdisciplinary Journal

   Opens external link in new windowInternational Journal of Human Ecology