نشست گروه اکولوژی انسانی با حضور دکتر رضایی با موضوع بررسی اکولوژی شهری 97/10/01

****************************

دفاع موضوع پایان نامه آقای ابوذر انصاری دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد اکولوژی انسانی

تحت عنوانتحلیل وضعیت اکولوژیکی شاخص های سلامت توسعه پایدار در استان یزد طی سالهای 1395-1391 درتاریخ 30/8/1397ساعت12:00به استاد راهنمایی دکتر سیده مهدیه نماینده به تصویب رسید.

دفاع پایان نامه آقای محمدمهدی شاهواروقی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد اکولوژی انسانی تحت عنوان: بررسی ارتباط بین سلامت عمومی شهروندان منطقه پردیسان شهر قم و رضایت از مولفه های اکولوژیک کیفیت زندگی شهری درتاریخ 97/07/16ساعت12:00به استاد راهنمایی دکتر سیدسعید مظلومی و دکتر محمدحسن احرامپوش به انجام رسید

*******

Opens external link in new windowاولین نشست علمی- تخصصی اکولوژی انسانی تعامل انسان با محیط زیست (همزمان با روز درخت کاری و با هدف تبیین محور های مورد بحث در رشته)-96/12/15

 *******

Initiates file downloadگزارش اولین نشست اکولوژی انسانی

 

      *******