پایه و اساس برنامه ریزی صحیح داشتن آمار دقیق و بروز می باشد

دروغ گویان آمار می سازند

- بهینه سازی نظام آماری و سیستم اطلاعات آماری معاونت بهداشتی .

- اصلاح فرم های آماری و ارتقاء فرآیند جمع آوری فرمهای آماری.


- اصلاح فرآیند نظام جمع آوری اطلاعات و حذف گردش فرآیندهای غیر ضروری یا تکراری.

- استقرار نرم افزار جامع جمع آوری آمار و اطلاعات در سطح معاونت و شهرستانهای تابعه.

- استقرار سیستم الكترونیكی اطلاعات آماری.

- استقرار نظام ثبتی در فرآیند تولید اطلاعات .

- ارتقاء دانش فنی و عملکردی کارشناسان آمار واحدهای تابعه .

- ارتقاء دانش فنی و عملکردی مدیران درا رابطه با آمار  به عنوان استفاده کنندگان اطلاعات.

- ارتقاء سطح آگاهی پرسنل واحدها با سیستم های جدید روز كامپیوتری و روش استفاده از ابزار و وسایل در زمینه كامپیوتر.

- یكپارچه سازی نظام آماری .

- اصلاح ساختار ثبت علل مرگ و میر و ارتقاء سطح کیفی گواهیهای فوت با توجه به آموزشهای لازم


- همکاری با دیگر واحدهای فنی ستادی درجهت پیشبرد برنامه ها و نیازهای آماری.

- همکاری و ارائه مشاوره به واحدهای فنی در انجام طرحهای مختلف پژوهشی.

- برنامه ریزی جهت آموزش کارشناسان آمار شهرستانها و ارتقاء سطح علمی و عملکردی آنها.

- تجزیه و تحلیل شاخصهای عملکردی واحدهای فنی و ارائه گزارش مناسبجمع بندی و کنترل اطلاعات زیج.- پیگیری و ساماندهی اطلاعات  سامانه HNIS و سامانه سلامت ایرانیان.

- پیگیری و ساماندهی برنامه سرشماری در سطح شهرستان و استخراج اطلاعات جمعیتی مورد نیاز.

- بازدید و نظارت از مراکز بهداشت شهرستان ها و ارسال پسخوراندهای لازم.

- آموزش و برنامه ریزی برنامه ثبت و طبقه بندی علل مرگ در سطح استان و شهرستانها.

- پیگیری روند ثبت علل مرگ و میر شهرستانها در نرم افزار ثبت مرگ.

- همكاري با استانداری و سایر سازمانها جهت برطرف كردن نيازهاي آماري.

- همکاری با دیگر واحدهای فنی ستادی درجهت پیشبرد برنامه ها و نیازهای آماری.

- همکاری و ارائه مشاوره به واحدهای فنی در انجام طرحهای مختلف پژوهشی.

- برنامه ریزی جهت آموزش کارشناسان آمار شهرستانها و ارتقاء سطح علمی و عملکردی آنها.

- تجزیه و تحلیل شاخصهای عملکردی واحدهای فنی و ارائه گزارش مناسب.

1.    یکسان سازی  ارائه شاخصها در سطح استان و شهرستان ها 
•    استخراج عنوان شاخصهای مهم واحدهای  فنی
•    تدوین  راهنمای نحوه محاسبه شاخصها ی بند فوق و ارسال به شهرستانها
•    تدوین جداول اکسل شاخصها بمنظور  ثبت و محاسبه شاخصها  توسط واحدهای فنی
•    تدوین بولتن روند 5 ساله شاخصها توسط واحد آمار پس از تکمیل شاخصها
•    تدوین و جمع آوری آمارنامه سال 92


2.    جمع آوری ، کنترل صحت اطلاعات زیج حیاتی - جداول جمعیتی ابتدای سال  در 100 % واحدهای تحت پوشش تا پایان خرداد ماه سالجاری  -  بروز رسانی اطلاعات HNIS بصورت فصلی – آمارهای کددار
•    بررسی صحت اطلاعات زیج حیاتی ثبت شده شهرستانها  و همخوانی اطلاعات ثبت شده
•    بررسی صحت اطلاعات جمعیتی ارسالی شهرستانها
•    مقایسه اطلاعات جمعیتی با سالهای قبل و ارسال پس خوراند به شهرستانها
•    بررسی صحت اطلاعات ثبت شده در HNIS و همخوانی اطلاعات ثبت شده در برنامه شامل اطلاعات واحدهای گسترش و زیج  با سایر اطلاعات موازی موجود
•    جمع بندی و کنترل آمارهای کد دار

3.    تجزیه و تحلیل شاخصهای بهداشتی سال 92  برای هر واحد فنی
•    تدوین بولتن روند 5 ساله شاخصها توسط واحد آمار پس از تکمیل شاخصها
•    تدوین روند مقایسه شهرستانی شاخصهای سال 92 واحدهای فنی
•    تشکیل کمیته آمار استان  برای هر واحد فنی و بررسی شاخصها
•    برگزاری کارگاه جهت آموزش کارشناسان آمار و کارشناسان فنی جهت تجزیه و تحلیل داده ها

4.    اجرای برنامه ثبت مرگ
•    بررسی صحت اطلاعات ثبت شده ثبت مرگ در سطح شهرستانها
•    آموزش مسئولین برنامه ثبت مرگ شهرستانها برای سال 93
•    برگزاری بازآموزی کدگذاری ICD10 مخصوص پزشکان
•    تجزیه و تحلیل داده های مرگ
•    برگزاری کمیته عملیاتی نظام ثبت مرگ

5.    تدوین  شاخصهای عدالت در سلامت
•    پیگیری استخراج شاخصهای عدالت در سلامت توسط شبکه ها و مراکز بهداشت
•    نظارت بر استقرار نرم افزارهای مرتبط با شاخصهای عدالت در سلامت
•    تجزیه و تحلیل شاخصهای عدالت در سلامت

6.    بازدید و نظارت از شهرستانها هرشهرستان دو بار تا پایان سال  1393
•    ارسال پس خوراند دقیق به شهرستانهای بازدید شده 
•    تدوین چک لیست پایش و ارسال به مراکز بهداشت شهرستان

7.    ارتقاء ثبت و ارسال فرمهای کد دار آماری (حداقل سه فرم) بصورت آنلاین از طریق شبکه شمس 
•    برنامه نویسی توسط واحد IT  برای فرمهای کددار تحت وب
•    آموزش همکاران آمار در خصوص چگونگی ثبت اطلاعات در برنامه مذکور

8.    تداوم و پیگیری  اجرای برنامه سامانه سلامت ایرانیان در سال 93 در شهرستان پایلوت
•    اجرای برنامه سامانه سلامت ایرانیان مطابق با دستورالعمل کشوری در سطح استان

9.     ارتقاء  همکاری با سازمانها دولتی
•    استخراج اطلاعات و شاخصهای سالنامه آماری استانداری استان یزد
•    ارائه اطلاعات به سازمانهای دولتی
ارائه اطلاعات به پژوهشگران و دانشجویان و همکاری در طرحهای تحقیقاتی