ورودی سال1393

استاد راهنما

دانشجو

عنوان

ردیف

دکتر ابراهیمی

فاطمه بابایی

بررسی کارایی سیستم تلفیقی فیلتر شنی چند لایه با فیلترهای غشایی MF/UF در تصفیه آب خاکستری دست ساز

1