ورودی سال 1392

استاد راهنما

دانشجو

عنوان

ردیف

دکتر احرام پوش

زهرا درخشان

بررسی کارایی سیستم ترکیبی فیلتر بیولوژیکی در حذف همزمان آترازین و ازت و فسفر از محیط های آبی

1