تاریخ

ساعت

محل

ردیف

1395/3/08

8:00

مرکز پرتو درمانی

1

1395/3/09

8:00

تن ماهی مهریز

2

1395/3/10

8:00

کارخانه کاشی مریم

3

1395/3/11

8:00

مرکز کافی آباد

4

1395/3/12

8:00

سازمان محیط زیست

5

 

 

تاریخ

ساعت

محل

ردیف

انجام پروژه (تعطیل)

1

تعطیل رسمی (نیمه شعبان)

2

1395/3/3

8:00

تصفیه خانه یزد

3

1395/3/4

8:00

کارخانه شیر کویر

4

1395/3/5

8:00

اداره محیط یست

5

 

 

تاریخ

ساعت

محل

ردیف

1395/2/25

8:00

بیمارستان شهید صدوقی

1

1395/2/26

8:00

نیروگاه سیکل ترکیبی

2

1395/2/27

8:00

مرکز تحقیقات سلامت

3

1395/2/28

8:00

کارگاه جونده کشی

4

1395/2/29

8:00

کارگاه جونده کشی

5

 

 

کارآموزی در شبکه بهداشت 1395/1/28 لغایت 1395/2/16

 

تاریخ

ساعت

محل

ردیف

1395/1/21

8:00

روش تحقیق و مقاله نویسی

1

1395/1/22

8:00

روش تحقیق و مقاله نویسی

2

انجام پروژه (تعطیل)

3

1395/1/24

8:00

SPSS

4

1395/1/25

8:00

SPSS

5

 

 آزمایشگاه شیمی محیط ( 12 8 اسفند)

تاریخ

ساعت

محل

ردیف

1394/12/15

8:00

کارخانه کمپوست

1

1394/12/16

8:00

آزمایشگاه میکروب

2

1394/12/17

8:00

آزمایشگاه میکروب

3

1394/12/18

8:00 

آزمایشگاه میکروب

4

انجام پروژه (تعطیل)

 

تاریخ

ساعت

محل

ردیف

1394/12/01

8:00

آزمایشگاه پسماند

1

1394/12/02

8:00

آزمایشگاه مواد غذایی

2

1394/12/03

8:00

آزمایشگاه آب

3

1394/12/04

8:00 

آزمایشگاه آب

4

انجام پروژه (تعطیل)