تاریخ

ساعت

محل

ردیف

1395/03/8

8:00

کارخانه کاشی مریم

1

1395/03/9

8:00

مرکز بهداشتی درمانی کافی آباد

2

انجام پروژه (تعطیل)

3

1395/03/11

8:00

نیروگاه سیکل ترکیبی

4

انجام پروژه (تعطیل)

5

کارآموزی در شبکه بهداشت 1395/2/25 لغایت 1395/3/05

 

تاریخ

ساعت

محل

ردیف

11/02/1395

8:00

بیمارستان شهید صدوقی

1

12/02/1395

8:00

کارخانه آرد سعادت

2

13/02/1395

8:00

بیمارستان شهدای محراب

3

14/02/1395

8:00

اداره محیط زیست

4

انجام پروژه (تعطیل)

 

 

تاریخ

ساعت

محل

ردیف

4/02/1395

8:00

مرکز تحقیقات سلامت (جونده کشی مهریز)

1

5/02/1395

8:00

کارخانه تن ماهی

2

6/02/1395

8:00

تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی مهریز

3

7/02/1395

8:00

مرکز پرتودرمانی شهید رمضانزاده

4

انجام پروژه (تعطیل)

 

 

تاریخ

ساعت

محل

ردیف

1395/01/28

8:00

کشتارگاه مرغ

1

1395/01/29

8:00

شرکت شیر کبیر

2

انجام پروژه (تعطیل)

3

1395/01/31

8:00

مؤسسه ملی تحقیقات سلامت

4

1395/01/1

8:00

مؤسسه ملی تحقیقات سلامت

5

 

تاریخ

ساعت

محل

ردیف

1395/1/21

8:00

روش تحقیق و مقاله نویسی

1

1395/1/22

8:00

روش تحقیق و مقاله نویسی

2

انجام پروژه (تعطیل)

3

1395/1/24

8:00

SPSS

4

1395/1/25

8:00

SPSS

5

آزمایشگاه شیمی محیط ( 12 8 اسفند)

تاریخ

ساعت

محل

ردیف

1394/12/15

8:00

کارخانه کمپوست

1

1394/12/16

8:00

آزمایشگاه میکروب

2

1394/12/17

8:00

آزمایشگاه میکروب

3

1394/12/18

8:00

آزمایشگاه میکروب

4

انجام پروژه (تعطیل)

 

تاریخ

ساعت

محل

ردیف

1394/12/01

8:00

آزمایشگاه پسماند

1

1394/12/02

8:00

آزمایشگاه مواد غذایی

2

1394/12/03

8:00

آزمایشگاه آب

3

1394/12/04

8:00

آزمایشگاه آب

4

انجام پروژه (تعطیل)