دکتر مهشید بکایی (عضوهیئت علمی مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد)

دکترای بهداشت باروری و سلامت جنسی

مدیرگروه کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی

mah-bokaie@yahoo.com

 

ساعت حضور در دانشکده: شنبه تا چهارشنبه

رزومه