-دفاع خانم مهندس معصومه جواهری دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت پسماند ورودی94

-بازدید از بیمارستان شهدای کارگر روز چهارشنبه مورخ 97/9/21 توسط دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت پسماند به همراهی دکتر مختاری انجام گرفت.

-بازدید از نمایشگاه بین المللی مدیریت پسماند، بازیافت ، تجهیزات و ماشین آلات وابسته روز پنجشنبه مورخ 97/9/15 توسط دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت پسماند انجام گرفت.

-بازدید از کارخانه کمپوست شهر یزد روز یکشنبه مورخ 97/9/11 توسط دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت پسماند به همراهی دکتر مختاری انجام گرفت.

-برگزاری کارگاه سیستم اطلاعات جغرافیایی توسط دکتر المدرسی

 

-برگزاری کارگاه تفسیر طیف اسپکتروسکوپی جرمی توسط دکتر سلمانی-بازدید از تصفیه خانه فاضلاب شهر یزد روز شنبه مورخ 97/8/26 توسط دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت پسماند به همراهی دکتر ابراهیمی انجام گرفت.

 

-برگزاری کارگاه طراحی آزمایش توسط خانم مهندس دولت آبادی و آقای مهندس حاتمی

 

-جلسه بررسی مشکلات گروه مدیریت پسماند با حضور اعضاء گروه در تاریخ 97/8/22 برگزار شد.

 

-دفاع از پایان نامه خانم فرشته مولوی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت پسماند ورودی 94

 

-بازدید از تاسیسات کارخانه کمپوست و محل دفن پسماندهای شهری شیراز روزهای شنبه و یکشنبه مورخ 17 و 97/6/18 توسط دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت پسماند به همراهی دکتر ابراهیمی و دکتر مختاری انجام گرفت.

 

-دفاع از پایان نامه آقای غلامرضا زادمهر دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت پسماند ورودی 94

 

- بازدید از کارخانه بازیافت کاغذ یزد صبح روزدوشنبه مورخ 97/3/23 توسط دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت پسماند همراه با جناب آقای دکتر ابراهیمی انجام گرفت.

 

-بازدید از تاسیسات کارخانه کمپوست و محل دفن پسماندهای شهری تهران از روز شنبه مورخ 95/3/8 لغایت دوشنبه مورخ 95/3/10 توسط دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت پسماند به همراهی دکتر مختاری، دکتر ابراهیمی و کارشناس گروه خانم مهندس جاسمی زاد انجام گرفت.

 

- بازدید از کارخانه بازیافت کاغذ یزد صبح روز سه شنبه مورخ 94/12/11 توسط دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت پسماند همراه با جناب آقای دکتر ابراهیمی انجام گرفت.

 

- بازدید از تصفیه خانه یزد صبح روز یکشنبه مورخ 94/10/13 توسط دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت پسماند همراه با جناب آقای دکتر ابراهیمی انجام گرفت.