- بازدید از تاسیسات کارخانه کمپوست و محل دفن پسماندهای شهری تهران از روز شنبه مورخ 8/3/95 لغایت دوشنبه مورخ 10/3/95 توسط دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت پسماند به همراهی دکتر مختاری، دکتر ابراهیمی و کارشناس گروه خانم مهندس جاسمی زاد انجام گرفت.

- بازدید از کارخانه بازیافت کاغذ یزد صبح روز سه شنبه مورخ 11/12/94 توسط دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت پسماند همراه با جناب آقای دکتر ابراهیمی انجام گرفت.

- بازدید از تصفیه خانه یزد صبح روز یکشنبه مورخ 13/10/94 توسط دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت پسماند همراه با جناب آقای دکتر ابراهیمی انجام گرفت.