-بازدید از تاسیسات کارخانه کمپوست و محل دفن پسماندهای شهری شیراز روزهای شنبه و یکشنبه مورخ 17 و 97/6/18 توسط دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت پسماند به همراهی دکتر ابراهیمی و دکتر مختاری انجام گرفت.

- بازدید از کارخانه بازیافت کاغذ یزد صبح روزدوشنبه مورخ 97/3/23 توسط دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت پسماند همراه با جناب آقای دکتر ابراهیمی انجام گرفت.

-بازدید از تاسیسات کارخانه کمپوست و محل دفن پسماندهای شهری تهران از روز شنبه مورخ 95/3/8 لغایت دوشنبه مورخ 95/3/10 توسط دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت پسماند به همراهی دکتر مختاری، دکتر ابراهیمی و کارشناس گروه خانم مهندس جاسمی زاد انجام گرفت.

- بازدید از کارخانه بازیافت کاغذ یزد صبح روز سه شنبه مورخ 94/12/11 توسط دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت پسماند همراه با جناب آقای دکتر ابراهیمی انجام گرفت.

- بازدید از تصفیه خانه یزد صبح روز یکشنبه مورخ 94/10/13 توسط دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت پسماند همراه با جناب آقای دکتر ابراهیمی انجام گرفت.