گروه سلامت در بلایا و فوریت ها

دانشجویان 93

خانم مریم عزیزی

      پست الکترونیکی:m.azizi_411(at)gmail.com

      Initiates file downloadرزومه

 

آقای عادل افتخاری

      پست الکترونیکی:adel.eftekhari(at)gmail.com

      Initiates file downloadرزومه

 

آقای سیدجواد سادات

      پست الکترونیکی:sadatsaiedjavad(at)gmail.com

      Initiates file downloadرزومه