خانم مهندس ماهرخ جلیلی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط ورودی مهر سال 92 در تاریخ 1394/12/15 ساعت 14:30از پایان نامه خود با عنوان «بررسی و مقایسه پارامترهای کیفی کمپوست تولیدی در فرآیند کمپوستینگ راکتوری زائدات پسته با تیمارهای کود حیوانی و لجن فاضلابـ» به راهنمایی جناب آقای دکتر مهدی مختاری دفاع نمودند.   

در این مراسم جناب آقای مهندس زارعی و جناب آقای دکتر سلمانی به عنوان داور و جمع کثیری از دانشجویان این رشته حضور داشتند.