آقای مهندس حسین کریمی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط ورودی مهر سال92 در تاریخ 1394/12/15 ساعت 15:35 از پایان نامه خود با عنوان «بررسی تعداد کلیفرم های مدفوعی، سالمونلا و تخم کرم در ورمی کمپوست های تولیدی با زایدات مختلف» به راهنمایی جناب آقای دکتر مهدی مختاری دفاع نمودند.

در این مراسم جناب آقای مهندس زارعی و جناب آقای دکتر سلمانی به عنوان داور و جمع کثیری از دانشجویان این رشته حضور داشتند.