- بازدید از تاسیسات کارخانه کمپوست و محل دفن پسماندهای شهری تهران از روز شنبه مورخ 1395/3/8 لغایت دوشنبه مورخ 1395/3/10 توسط دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت پسماند به همراهی دکتر مختاری، دکتر ابراهیمی و کارشناس گروه خانم مهندس جاسمی زاد انجام گرفت.

 

- بازدید از کارخانه بازیافت کاغذ یزد صبح روز سه شنبه مورخ 1394/12/11 توسط دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت پسماند همراه با جناب آقای دکتر ابراهیمی انجام گرفت.

- بازدید از تصفیه خانه یزد صبح روز یکشنبه مورخ 1394/10/13 توسط دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت پسماند همراه با جناب آقای دکتر ابراهیمی انجام گرفت.