بازدید از قسمت های مختلف تصفیه خانه فاضلاب شهر یزد در روز شنبه 26/8/97 توسط دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت پسماند ورودی 97 به همراه دکتر ابراهیمی انجام شد.