گروه سلامت در بلایا و فوریت ها

طرح درس (نیمسال دوم سال تحصیلی 97 - 96)

پدافند غیرعامل (دکتر عباسعلی دهقانی)

بهداشت محیط در بلایا و فوریتها (دکتر احرامپوش)

جغرافیای سلامت و GIS (دکتر المدرسی)

 

طرح درس (نیمسال اول سال تحصیلی 97 - 96)  

Opens external link in new windowزبان تخصصی (دکتر احرام پوش)

Initiates file downloadمقاله نویسی (دکتر نجارزاده)

Initiates file downloadسیستم های اطلاع رسانی پزشکی (دکتر صالحی)

Opens external link in new windowاصول اپیدمیولوژی (دکتر میرزائی)

بهداشت عمومی در بلایا و فوریتها (دکتر عباسعلی دهقانی)

جستجوی منابع الکترونیک (دکتر صالحی)

اپیدمیولوژی بلایا (دکتر علی دهقانی)

Opens external link in new windowروش تحقیق و آمار پیشرفته (دکتر فلاح زاده)