·        ارزشیابی نهایی کارورزان بخش ارتوپدی پس از پایان دوره 1 ماهه به صورت

     کتبی یا در مواردی به صورت کتبی - شفاهی صورت می گیرد.

·        حفظ و رعایت شئون شرعی و اخلاق پزشكی دركلیه ساعات حضور در

     بیمارستان.

·        رعایت مقررات داخلی گروه، بخش و بیمارستان

·        رعایت مفاد آئین‌نامه‌ها و مقررات ابلاغ شده از وزارت بهداشت، درمان و

     آموزش پزشكی.

 

.       حضور فعال و منظم در ویزیت بیماران توسط پزشك معالج یا دستیار

     بخش.

.    شركت در درمانگاه طبق برنامه تعیین شده    

.    شركت در راندهای تحویلی و سپردن بیماران خطیر به كارورز كشیك بعد

.    شركت منظم و فعال در كلیه جلسات آموزشی بخش شامل گزارش

   صبحگاهی، كنفرانس‌های علمی، كلاس‌های management اتاق‌های

   عمل، راندهای آموزشی و سایر برنامه‌های آموزشی مگر در مواردی كه به

   علت حضور در اورژانس یا بر بالین بیماران بدحال در بخش به تائید پزشك

    معالج یا دستیار مربوط، امكان پذیر نباشد.

.    حداقل تعداد كشیك 10 شب در ماه

 

.   جابجایی در برنامه كشیك ممكن نیست مگر با اطلاع قبلی (حداقل 24

     ساعت قبل) و یا در موارد اضطراری، به شرط تعیین جانشین و موافقت

     پزشك یا دستیار مسئول آموزش كارورزان پس از كسب موافقت پزشك

     معالج یا دستیار بخش.

·        ترك كشیك جز در موارد اضطراری و با كسب اجازه از پزشك یا دستیار

     ارشد كشیك مطلقاً ممنوع است.

·     خروج از بیمارستان در اوقات عادی با استفاده از مرخصی ساعتی و با

   موافقت پزشك یا دستیار مستقیم و پزشك یا دستیار مسئول آموزش

   كارورزان مقدور است.

 

 

 

 

دکتر سیدمحمدجلیل ابریشم

 

Initiates file download  fx & dislocate spine

Initiates file download Fx & disloc low extremities - ankles diseases

دکتر حمید پهلوان حسینی

 

Initiates file download diag & treat ortho diseases

Initiates file download .Knee disease

دکتر سیدحسین سعید

 

 

Initiates file download congenital abnorm

Initiates file download disease of the upper limb

Initiates file download upper limb fx

دکتر عباس عبدلی تفتی

 

Initiates file download Disease elbow

 Initiates file downloadFractures and dislocations of the hip and proximal femur

·        ساعت حضور در بخش 7 صبح می باشد.

·        امضاء حضوری در لحظه ورود الزامی است.(دفتر گروه)

·        حضور در Morning الزامی است.

·        مشخص نمودن دو کنفرانس برای هر نفر تا سه روز پس از شروع بخش الزامی است.

    (موضوعات به نماینده گروه تحویل داده می شود) 

·        به همراه داشتن روپوش سفید و اتیکت در کلیه ساعات حضور در بخش الزامی است.

برنامه تدریس دانشجویان
برنامه کنفرانس دانشجویان