نام و نام خانوادگی: طاهره سلیمی                                                                                                                                             

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشدآموزش پرستاری بهداشت مادر و کودک

پست الکترونیک:salami@ssu.ac.ir

Salami_Tahere@yahoo.com

Initiates file downloadدکتر محمد حسن شیخها

Initiates file downloadدکتر حسین نهنگی

دکتر حسنعلی واحدیان اردکانی

Initiates file downloadدکتر نسرین قاسمی

Initiates file downloadدکتر عباسعلی جعفری

Initiates file downloadطاهره سلیمی

رویا قوچانی

سعیده یادگار

سعیده یادگار

طرح درس

Initiates file downloadطرح درس باکتری شناسی عملی کارشناسی ارشد میکروب شناسی

Initiates file downloadطرح درس ارزشیابی آلاینده های هوا کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای

Initiates file downloadطرح درس آناتومی سر و گردن دندانپزشکی

Initiates file downloadطرح درس باکتری شناسی پزشکی

Initiates file downloadطرح درس اپیدمیولوژی بیماری های واگیر کارشناسی ارش اپیدمیولوژی

Initiates file downloadطرح درس بیوشیمی عملی پزشکی

 Initiates file downloadطرح درس جنین شناسی پزشکی

Initiates file downloadطرح درس جنین شناسی دندانپزشکی

Initiates file downloadطرح درس مکیروب شناسی پزشکی

Initiates file downloadطرح درس نوروآناتومی دندانپزشکی

Initiates file downloadطرح درس فیزیولوژی غدد درون ریز پزشکی

Initiates file downloadطرح درس فیزیولوژی سیستم ادراری کارشناسی ارشد فیزیولوژی

Initiates file download طرح درس فیزیولوژی غدد درون ریز دندانپزشکی

Initiates file downloadطرح درس زبان عمومی پزشکی

Initiates file downloadطرح درس زبان تخصصی

Initiates file downloadطرح درس زبان تخصصی کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای

Initiates file downloadطرح درس روش تحقیق کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای

Initiates file downloadطرح درس باکتری پزشکی

Initiates file download طرح درس آناتومی عمومی دندانپزشکی

Initiates file downloadطرح درس آناتومی عمومی داروسازی

Initiates file downloadطرح درس آناتومی عمومی سر و گردن پزشکی

Initiates file downloadطرح درس آناتومی عمومی دندانپزشکی

Initiates file downloadطرح درس آناتومی عمومی سر و گردن پزشکی

Initiates file downloadطرح درس بیوشیمی کارشناسی ارش ایمونولوژی

Initiates file downloadطرح درس بیوشیمی عملی دندانپزشکی

Initiates file downloadطرح درس بیوشیمی و بیولوژی ملوکولی دندانپزشکی

Initiates file downloadطرح درس باکتری شناسی دندانپزشکی

Initiates file downloadطرح درس ویروس شناسی دندانپزشکی

Initiates file downloadطرح درس ایمنی شناسی عملی پزشکی

Initiates file downloadطرح درس ایمنی شناسی کارشناسی ارشد ایمونولوژی

نیم سال دوم 90

نیم سال اول 91

Initiates file download1

Initiates file download2

Initiates file download3

Initiates file download4

Initiates file download5

Initiates file download6

Initiates file download7

Initiates file download8

Initiates file download9

Initiates file download10

Initiates file download11

Initiates file download12

Initiates file download13

Initiates file download14

Initiates file download15

Initiates file download16

Initiates file download17

Initiates file download18

Initiates file download19

Initiates file download20

Initiates file download21

Initiates file download22

Initiates file download23

 

نیم سال دوم 91

مرکز توسعه آموزش

توسعه کیفی، تفکر، مطالعه ، تحقیق، هدایتگری، برنامه ریزی و پایش اثربخشی برنامه های آموزشی از اهداف مراکز توسعه آموزش است که از طریق مشارکت وسیع دفاتر توسعه تحقق می یابد.با توجه به اینکه امور آموزشی در دانشکده ها و بیمارستانهای آموزشی تابعه دانشگاه عموما توسط معاونین آموزشی هدایت و رهبری می شوند و از آنجا که معاونین آموزشی به دلیل درگیری در امور جاری آموزش وقت کافی جهت تحول، تغییر ،تفکر، مطالعه و تحقیق در حوزه های وسیع آموزش را ندارند انتظار می رود که از دفاتر توسعه به عنوان بازوی توسعه حمایت نمایند.مسلما تصور اینکه مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در دانشگاه با تشکیلات محدود به تنهایی بتواند به امور کیفی آموزش دانشگاه بپردازد، تصوری بسیار سطحی است در حالی که مراکز توسعه به منظور نهادینه کردن امر توسعه کیفی در دانشگاه نقش تسهیل کننده را به عهده دارند.
دفتر واحد توسعه آموزش دانشکده بهداشت با هدف کلی ارتقاء سطح کیفی آموزش در دانشکده بهداشت و به منظور بالا بردن سطح دانش و کارایی اعضای هیئت علمی و فارغ التحصیلان دانشکده بر اساس نیازهای جامعه فعالیت خود را اغاز نموده است و در راستای هدف کلی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه که ارتقای کیفی آموزش علوم پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی شهید صدوقی یزد است ، فعالیت می کند.

 

آیین نامه شرح وظایف مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی (EDC) و دفاتر توسعه آموزش(EDO)

آیین نامه داخلی شرح وظایف دفاتر توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد