امورفرهنگی معاونت دانشجویی فرهنگی دانشکده بهداشت

مبدی

 

  گاهنامه علمی-تخصصی مبدی شماره12

گاهنامه علمی-تخصصی شماره 11

ویژه نامه دانشجویان جدید الورود

آمایش

گاهنامه تخصصی مهندسی بهداشت محیط شماره 14

گاهنامه تخصصی مهندسی بهداشت محیط شماره 13

فوژان

فصلنامه سیاسی، فرهنگی بسیج دانشجویی(سال اول شماره اول)

ویژه نامه روز دانشجو

قرآن و عترت

برگزاری انتخابات اعضای شورای مرکزی کانون قرآن و عترت

اطلاعیه در خصوص برگزاری انتخابات کانون قرآن و عترت در تاریخ95/02/19 

اطلاعیه آغاز عضوگیری انجمن علمی دانشجویی ارگونومی

برنامه سال 96 انجمن های علمی دانشجویی

برنامه شش ماهه نیم سال دوم 95.96 انجمن های علمی دانشجویی

انجمن های علمی دانشجویی فعال در دانشکده بهداشت

آیین نامه انجمن های علمی دانشجویی