پمفلت و خبرنامه معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده بهداشت

خبرنامه

 

 

خبرنامه معاونت دانشجویی و فرهنگی(شماره چهارم)

خبرنامه معاونت دانشجویی و فرهنگی (شماره سوم)

خبرنامه معاونت دانشجویی و فرهنگی (شماره دوم)

خبرنامه معاونت دانشجویی و فرهنگی (شماره اول)

پمفلت

 

اخلاق اداری

طرح تکریم ارباب رجوع

حجاب و عفاف

امر به معروف و نهی از منکر

معرفی معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده بهداشت