گالری تصاویر معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده بهداشت

سال96

برگزاری جلسه سخنرانی با موضوع " دختران و نیازهای پیش رو" در تاریخ 96/05/09

برگزاری جلسه سخنرانی باموضوع "نهاد خانواده و مسئولیت اجتماعی" در تاریخ 96/02/04

سال95

 

برگزاری جلسه حلقه صالحین در تاریخ 95/11/05

برگزاری جلسه فرهنگی در تاریخ 95/09/23

برگزاری جلسه فرهنگی در تاریخ 95/09/09

برگزاری کلاس فرهنگی در تاریخ 95/08/25

  برگزاری جلسه فرهنگی در تاریخ 95/08/25

برگزاری جلسه فرهنگی در تاریخ 95/08/11

برگزاری جلسه فرهنگی در تاریخ 95/07/27

برگزاری جلسه فرهنگی در تاریخ 95/07/13

برگزاری جلسه فرهنگی روز سه شنبه مورخ 95/03/11

  برگزاری جلسه حلقه های صالحین روز سه شنبه مورخ 95/02/25

برگزاری بازارچه خیریه کودکان بهشتی در روز یکشنبه مورخ 95/02/26

انتخابات شورای مرکزی کانون قرآن و عترت در روز یکشنبه مورخ 95/02/19

برگزاری جلسه فرهنگی در روز سه شنبه مورخ 95/01/17