ارتباط با ما معاونت دانشجویی فرهنگی دانشکده بهداشت

شماره تماس دانشکده : 14- 38209100(035)

شماره تماس معاون دانشجویی - فرهنگی (آقای دکتر عسکری):

31492211(035)

شماره تماس کارشناس فرهنگی (سرکار خانم طاهر) :

31492224(035)

پست الکترونیکیمعاونت :com[at]gmail.csd.behdasht

نشانی تلگرامی: @farhangi_behdasht

صندوق پستی: 89165887

آدرس:

یزد- میدان عالم- بلوار شهدای گمنام- پردیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد -دانشکده بهداشت  طبقه سوم  سالن A