نام

نام خانوادگي

رشته تحصيلي

مرتبه علمی

ايميل دانشگاهی

شماره تلفن مستقیم

اصغر

ابراهيمي

بهداشت محيط

استاديار

ebrahimi20007[at]ssu.ac.ir

31492273

محمدحسن

احرام پوش

بهداشت محيط

استاد

ehram[at]ssu.ac.ir

31492002

محمد

افخمی عقدا

تکنولوژی آموزشی

استادیار

Afkhami[at]yahoo.com

31492200

فاطمه

اكرمي  مهاجري

ایمنی موادغذایی

استاديار

fateme.akrami[at]ssu.ac.ir

31492275

ابوالفضل

برخورداري فيروزآبادي

بهداشت حرفه اي

استاد

abolfazl[at]ssu.ac.ir

31492199

محمدامين

بهرامي

مديريت خدمات بهداشتي درماني

دانشیار

bahrami-hmrc[at]ssu.ac.ir

31492208

محسن

پاکدامن

اقتصادبهداشت

استاديار

Mpakdaman[at]ssu.ac.ir

31492194

فهیمه

تیموری

بهداشت محیط

استادیار

f.teimori62[at]gmail.com

31492102

سارا

جام بر سنگ

آمار

استادیار

s.jambarsang[at]ssu.ac.ir

31492281

حسن

جعفری

سیاست گذاری سلامت

استادیار

Jafary_h[at]yahoo.com

31492167

رضا

جعفری ندوشن

بهداشت حرفه ای

استادیار

Jafarinodoushan[at]gmail.com

31492203

بهادر

حاجي محمدي

ایمنی موادغذایی

استاديار

hajimohammadi.b[at]ssu.ac.ir

31492156

مهديه

حسين زاده شمسي انار

علوم تغذيه

استاديار

hoseinzadeh[at]ssu.ac.ir

31492232

غلامحسين

حلواني

مهندسي بهداشت حرفه اي

استاديار

halvani[at]ssu.ac.ir

31492196

الهام

خلیلی

ایمنی موادغذایی

استاديار

khalili.elham[at]ssu.ac.ir

31492274

آرش

دالوند

بهداشت محیط

استادیار

Adalvand[at]ssu.ac.ir

31492246

علي

دهقاني

اپيدميولوژي

استاديار

adehghani42[at]ssu.ac.ir

31492243

عارفه

دهقاني تفتي

آمارزيستي

مربي

a.dehghani[at]ssu.ac.ir

31492257

عباسعلي

دهقاني تفتي

آموزش بهداشت وارتقاسلامت

استاديار

aadtafti[at]ssu.ac.ir

31492182

محمد

رنجبر

سياستگذاري سلامت

استاديار

m.ranjbar[at]ssu.ac.ir

31492212

زهره

رهائي

آموزش بهداشت وارتقاسلامت

استاديار

z.rahaei[at]ssu.ac.ir

31492175

محمدجواد

زارع سخويدي

بهداشت حرفه اي

استاديار

mjzare[at]ssu.ac.ir

31492197

ابراهیم

سلمانی ندوشن

حوادث و سلامت در بلایا

استادیار

Salmani[at].ssu.ac.ir

31492219

محمدحسین

سلمانی ندوشن

شیمی تجزیه

استادیار

Mhsn06[at]yahoo.com

31492234

محمد

شریف یزدی

متخصص عفونی

استادیار

31492162

ميلاد

شفيعي

مديريت خدمات بهداشتي درماني

استاديار

milad.shafii[at]ssu.ac.ir

31492222

حسینعلی

صادقیان

آموزش بهداشت وارتقاسلامت

استادیار

hsadeghian[at]ssu.ac.ir

31682131

36233235

جلال

صادقی زاده

علوم و صنایع غذایی

استادیار

j.sadeghizadeh[at]ssu.ac.ir

31492235

امين

صالحي ابرقوئي

علوم تغذيه

استاديار

abargouei[at]ssu.ac.ir

31492229

معصومه

عباسی شوازی

آموزش بهداشت وارتقاسلامت

استاديار

mabbasishavazi[at]ssu.ac.ir

31492176

روح اله

عسكري

مديريت خدمات بهداشتي درماني

استاديار

r.askari[at]ssu.ac.ir

31492211

محسن

عسكري شاهي

آمارزيستي

استاديار

m.askari[at]ssu.ac.ir

31492246

حسين

فلاح زاده

آمارزيستي

استاد

drfallahzadeh[at]ssu.ac.ir

31492251

فاطمه

فلاحتی

انفورماتیک پزشکی

مربی

f.falahati[at]ssu.ac.ir

31492175

محمدتقي

قانعيان

بهداشت محيط

دانشيار

mtghaneian[at]ssu.ac.ir

31492153