مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی

مركز تحقيقات مدیریت بیمارستانی دانشگاه علوم پزشكي یزد درسال 1390 رسماً فعاليت خود را به منظور ساماندهي مديريت نوين پژوهش در زمينه هاي مختلف مدیریت بیمارستان، اقتصاد سلامت، مديريت سلامت، مدیریت فناوری، همسو نمودن پژوهش هاي بنيادي با نيازهاي واقعي جامعه، ايجاد جو مشاركت عمومي درتحقيق، فراهم سازي امكانات تحقيق براي كليه علاقمندان به تحقيق، شناسايي، ايجاد ارتباط با ساير مراكز تحقيقاتي و معاونتهاي دانشگاه، تشويق و پشتيباني ازمحققان و نوآوران در امر پژوهش هاي كاربردي و حضور فعال، موثرو پويا در جوامع علمي بين المللي آغاز خواهد نمود.

منوهای مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی