آدرس پستی:یزد،صفائیه ،میدان عالم، بلوار شهدای گمنام ، پردیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، دانشکده بهداشت، طبقه سوم، سالن A ،اتاق 310 مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی

تلفن:03538209100داخلی2196