خانم مهندس شبنم امانعلی خانی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط ورودی مهر سال 92 در تاریخ 1394/02/13 ساعت 13:30از پایان نامه خود با عنوان « بررسی و مقایسه کارایی کمک منعقدکننده پلی آکریل آمید اصلاح شده با نانوذرات آهن و آلومینیوم اکسید در آبگیری لجن تولیدی از تصفیه بیولوژیکی فاضلاب شهری» به راهنمایی جناب آقای دکتر مهدی مختاری دفاع نمودند.   

در این مراسم جناب آقای دکتر ابراهیمی و سرکار خانم دکتر دهقانی به عنوان داور و جمعی از دانشجویان این رشته حضور داشتند.