خانم مهندس بهار افتخار دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط ورودی مهر سال 92 در تاریخ 1394/02/13 ساعت 14:30از پایان نامه خود با عنوان « بررسی کارایی سیلیکای سنتز شده مزوپروس در حذف بیزاکودیل از محلول های آبی» به راهنمایی جناب آقای دکتر محمدحسن احرام پوش دفاع نمودند.   

در این مراسم جناب آقای دکتر ابراهیمی و سرکار خانم دکتر دهقانی به عنوان داور و جمعی از دانشجویان این رشته حضور داشتند.