منوی سایت دانشکده پرستاری

پرستاری مراقبتهای ویژه

powerpoint 1

powerpoint 2

powerpoint 3

powerpoint4

 

فوریت ها

powepoint 1

powerpoint 2

powerpoint 3

powerpoint 4

ترم اول:

روانشناسی:

Initiates file downloadpowerpoint1

Initiates file downloadpowerpoint2

Initiates file downloadpowerpoint3

Initiates file downloadpowerpoint4

Initiates file downloadpowerpoint5

 

اصول و مهارتهای پرستاری:

Initiates file downloadpowerpoint 1

Initiates file downloadpowerpoint 2

 

  ترم 3:

روان پرستاری:

Initiates file downloadpowerpoint1

Initiates file downloadpowerpoint2

Initiates file downloadpowerpoint3

Initiates file downloadpowerpoint4

Initiates file downloadpowerpoint5

Initiates file downloadpowerpoint6

Initiates file downloadpowerpoint 7

 

پرستاری سلامت فرد و خانواده:

Initiates file downloadpowerpoint 1

Initiates file downloadpowerpoint 2

Initiates file downloadpowerpoint 3

Initiates file downloadpowerpoint 4

Initiates file downloadpowerpoint 5

Initiates file downloadpowerpoint 6

Initiates file downloadpowerpoint 7

Initiates file downloadpowerpoint 8

Initiates file downloadpowerpoint 9

 

ترم 5:

 پرستاری بزرگسالان سالمندان 3

Initiates file downloadpowerpoint 1

Initiates file downloadpowerpoint 2

Initiates file downloadpowerpoint 3

Initiates file downloadpowerpoint 4