رییس مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستان علوم پزشکی یزد

دکتر محمد رضا میر جلیلی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

رئیس مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی

Mirjalili-hmrc@ssu.ac.ir

 

 

سرپرست اجرایی شهید صدقی مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستان

دکتر محمد زارع زاده

دانشجوی دکترای مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

سرپرست اجرائی مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی

مدیر بیمارستان شهید صدوقی

Zarezadeh-hmrc@ssu.ac.ir

کارشناس مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی یزد

محسن سلطانی

کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

m.soltani6988@yahoo.com