سرپرست آموزش

نام و نام­خانوادگی : آقای مرتضی حاتم پور

سمت : مسئول آموزش

شماره تماس : 38209145-31492157(035)

مکان: طبقه دوم سالن B

شماره اتاق : 254

آدرس ایمیل:

Morteza.hatampoor[at]yahoo.com

Initiates file downloadشرح وظایف