اولین جلسه داخلی انجمن علمی بهداشت محیط ایران (شعبه یزد) در تاریخ 95/3/3 با حضور دبیر و اعضای شورای مرکزی برگزار گردید. طی این جلسه دبیر شورا ضمن مشخص کردن وظایف اعضا خواستار جذب هرچه بیشتر دانشجویان گردید و خاطر نشان کرد که مهم ترین وظیفه انجمن علمی افزایش انگیزه در دانشجویان می باشد.در آخر مقرر گردید طی یک نظرسنجی از دانشجویان بهداشت محیط بیشترین نیاز علمی دانشجویان مشخص گردد.