همزمان با اعیاد بزرگ شعبانیه جشن دانش آموختگی دانشجویان مهندسی بهداشت محیط ورودی 1391 برگزار گردید. در این مراسم  دانشجویان و خانواده ی آنها، اساتید و جمع کثیری از سایر دانشجویان رشته مهندسی بهداشت محیط حضور داشتند.

دانش آموختگی
دانش آموختگی