اخبار واحد توسعه آموزش دانشکده بهداشت

 

 

 

برگزاری کارگاه آشنایی با خدمات فناوری جهت اعضای محترم هیأت علمی

برگزاری کارگاه داده کاوی جهت اعضای محترم هیأت علمی 

برگزاری کارگاه فتوشاپ جهت اعضای محترم هیأت علمی 

برگزاری کارگاه مبتنی بر مورد ویژه اعضای محترم هیأت علمی

برگزاری کارگاه پزشکی مبتنی بر شواهد ویژه اعضای محترم هیات علمی

تسهیلات دانشجویی بنیاد ملی نخبگان

برگزاری کارگاه آشنایی اساتید با آیین نامه های آموزشی و استاد مشاور ویژه اعضای محترم هیأت علمی

برگزاری کارگاه"مقاله نویسی انگلیسی" و "مرور سیستماتیک و متاآنالیز"ویژه اعضای محترم هیأت علمی در تاریخ 3و4/ 95/12

برگزاری کارگاه روش تحقیق مقدماتی ویژه اعضای محترم هیات علمی

جلسات EDO

جلسه EDO دانشجویی