اخبار واحد توسعه آموزش دانشکده بهداشت

 

 

 

برگزاری کارگاه آموزش رفتار حرفه ای در سیستم های آموزشی علوم پزشکی

برگزاری کارگاه روش تحقیق

برگزاری کارگاه مهارت های مقدماتی تدریس
پذیرش دانشجو در رشته برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی

ثبت فعالیت های نوآورانه در سامانه فعالیت های نوآورانه

دسترسی آزمایشی دانشگاه به مجموعه فیلم های آموزشی مجله jove

برگزاری کارگاه مرور سیستماتیک(ویژه اعضای محترم هیات علمی)

نکات اصلی برگزاری المپیاد دهم

تاریخ برگزاری مراحل مختلف آزمون های دهمین المپیاد
برگزاری کارگاه مهارت های پایه آموزش در علوم پزشکی(ویژه اعضای محترم هیات علمی)

برگزاری کارگاه آشنایی با آیین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی(ویژه اعضای محترم هیات علمی)

برگزاری کارگاه آزمون مشاهده کوتاه بالینی(mini- cex)(ویژه اعضای محترم هیات علمی)

برگزاری کارگاه آزمون مدیریت مشکل بیمار(pmp)(ویژه اعضای محترم هیات علمی)
برگزاری کارگاه معرفی نقش اعتبار بخشی در سیستم آموزش پزشکی(ویژه اعضای محترم هیات علمی)

برگزاری کارگاه مرور سیستماتیک(ویژه اعضای محترم هیات علمی)

برگزاری کارگاه یادگیری مبتنی بر تیم(TBL)(ویژه اعضای محترم هیات علمی)

برگزاری کارگاه آزمون های استدلالی:ویژگی کلیدی(kf)(ویژه اعضای محترم هیات علمی)

برگزاری کارگاه چگونگی نگارش یک طرح درس مناسب(ویژه اعضای محترم هیات علمی) 

برگزاری کارگاه مدیریت حل مشکل بیمار(pmp)(ویژه اعضای محترم هیات علمی)

برگزاری کارگاه آزمون ساختارمند عینی(osce)(ویژه اعضای محترم هیات علمی) 

برگزاری دوره دانشوری در آموزش علوم پزشکی با محوریت روش های یاددهی-یادگیری(ویژه اعضای محترم هیات علمی)

برگزاری کارگاه نحوه نگارش فرآیند های جشنواره شهید مطهری(ویژه اعضای محترم هیات علمی)

برگزاری کارگاه تدوین بلوپرینت در حیطه ارزیابی فراگیر(ویژه اعضای محترم هیات علمی)

برگزاری کارگاه مقاله نویسی انگلیسی(ویژه اعضای محترم هیات علمی) 

اولین دوره توانمندسازی مراکز مطالعات با عنوان چگونه پروپوزال یک طرح نوآورانه را طراحی و داوری کنیم.

برگزاری کارگاه توسعه کارآفرینی در بستر دانشگاه های نسل سوم

یادآوری فراخوان بیست و چهارمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی سال97

برگزاری دوره مهارت های پایه آموزش در علوم پزشکی(ویژه اعضای محترم هیات علمی)

برگزاری کارگاه مهارت حل مساله و تصمیم گیری(ویژه اعضای محترم هیات علمی)
برگزاری کارگاه مهارت های پژوهشی پژوهشکده علوم تولید مثل یزد

برگزاری کارگاه پزشکی مبتنی بر شواهد(EBM)(ویژه اعضای محترم هیات علمی) 

برگزاری کارگاه کارآزمایی بالینی(ویژه اعضای محترم هیات علمی)

برگزاری کارگاه پزشکی مبتنی بر شواهد(ویژه اعضای محترم هیات علمی)

برگزاری کارگاه آشنایی با سیستم مدیریت یادگیری(lms)(ویژه اعضای محترم هیات علمی)

برگزاری کارگاه روش تحقیق(ویژه اعضای محترم هیات علمی)

برگزاری کارگاه مهارت های ارتباطی با دانشجویان(ویژه اعضای محترم هیات علمی)

برگزاری کارگاه آزمون مدیریت مشکل بیمار(pmp)(ویژه اعضای محترم هیات علمی) 

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی علاقه مند جهت برگزاری کارگاه در حوزه توانمندسازی اعضای هیات علمی تحصیلات تکمیلی

برگزاری کارگاه کارپوشه(ویژه اعضای محترم هیات علمی)
برگزاری کارگاه لاگ بوک(ویژه اعضای محترم هیات علمی)

برگزاری کارگاه آموزش پاسخگو(ویژه اعضای محترم هیات علمی)
برگزاری کارگاه علم سنجی(8 ساعت شغلی)

برگزاری کارگاه یادگیری مبتنی بر تیم(ویژه اعضای محترم هیات علمی)
برگزاری کارگاه story line(ویژه اعضای محترم هیات علمی)

برگزاری کارگاه سیستم های ارزشیابی(ویژه اعضای محترم هیئت علمی)

برگزاری کارگاه استحکام بنیان خانواده(ویژه اعضای محترم هیئت علمی) 

تصویب پایان نامه های دانشجویی با موضوعات مرتبط با ارتقای آموزش در رشته های مختلف علوم پزشکی

برگزاری کارگاه طراحی سؤال(ویژه اعضای محترم هیئت علمی)

برگزاری کارگاه آموزش تولید محتوا و story line(ویزه اعضای محترم هیئت علمی)
برگزاری کارگاه مفاهیم آموزش مجازی(ویژه اعضای محترم هیئت علمی)

برگزاری کارگاه kf(آزمون ویژگی های کلیدی) ویژه اعضای محترم هیئت علمی
برگزاری کارگاهpmp(آزمون مدیریت مشکل بیمار)ویژه اعضای محترم هیئت علمی

برگزاری کارگاه جایگاه خدمات و فعالیت های حوزه سلامت ویژه اعضای محترم هیئت علمی، کارشناسان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی

کارگاه سمپوزیوم دندان پزشکی مبتنی بر شواهد
برگزاری کارگاه آموزش و دانشجو(ویژه اعضای محترم هیئت علمی)

برگزاری کارگاه تبیین قانون حمایت از دانش بنیان(ویژه اعضای محترم هیئت علمی)

قابل توجه دانشجویان استعداد درخشان و یا برتر جهت شرکت در همایش آموزش پزشکی
برگزاری کارگاه دانش پژوهی آموزش(ویژه اعضای محترم هیئت علمی)

برگزاری کارگاه آشنایی با آیین نامه ارتقاء(ویژه اعضای محترم هیئت علمی)

برگزاری کارگاه تجزیه و تحلیل آماری داده های پژوهشی(ویژه اعضای محترم هیئت علمی)
برگزاری کارگاه مرور سیستماتیک(ویژه اعضای محترم هیئت علمی)

برگزاری کارگاه اخلاق در انتشار آثار پژوهشی(ویژه اعضای محترم هیئت علمی)

برگزاری کارگاه نگارش وانتشار مقالات علمی(ویژه اعضای محترم هیئت علمی)

برگزاری کارگاه جستجوی منابع الکترونیک(ویژه اعضای محترم هیئت علمی)

برگزاری کارگاه علم سنجی(ویژه اعضای محترم هیئت علمی)
برگزاری کارگاه توانمندسازی اعضای هیئت علمی در راستای توسعه فناوری سلامت و ارتباط با صنعت و جامعه(ویژه اعضای محترم هیئت علمی)

برگزاری کارگاه آشنایی با آیین نامه ارتقاء(ویژه اعضای محترم هیأت علمی)

برگزاری کارگاه جستجوی منابع(ویژه دانشجویان استعداد درخشان و المپیاد)
برگزاری کارگاه چگونه روش های ارزیابی متناسب را انتخاب کنیم(ویژه اعضای محترم هیأت علمی)

برگزاری کارگاه اخلاق نشر علوم پزشکی(ویژه دانشجویان استعداد درخشان و المپیاد)

برگزاری کارگاه منطقه ای کاکرین (پزشکی مبتنی بر شواهد) ویژه اعضای محترم هیات علمی، اساتید و مدرسین

برگزاری کارگاه تفکر نقادانه ویژه اعضای محترم هیات علمی

برگزاری کارگاه روش تدریس پیشرفته ویژه اعضای محترم هیات علمی

برگزاری کارگاه جستجوی منابع الکترونیک ویژه اعضای محترم هیات علمی 

برگزاری کارگاه آشنایی با خدمات فناوری جهت اعضای محترم هیأت علمی

برگزاری کارگاه داده کاوی جهت اعضای محترم هیأت علمی 

برگزاری کارگاه فتوشاپ جهت اعضای محترم هیأت علمی 

برگزاری کارگاه مبتنی بر مورد ویژه اعضای محترم هیأت علمی

برگزاری کارگاه پزشکی مبتنی بر شواهد ویژه اعضای محترم هیات علمی

تسهیلات دانشجویی بنیاد ملی نخبگان

برگزاری کارگاه آشنایی اساتید با آیین نامه های آموزشی و استاد مشاور ویژه اعضای محترم هیأت علمی

برگزاری کارگاه"مقاله نویسی انگلیسی" و "مرور سیستماتیک و متاآنالیز"ویژه اعضای محترم هیأت علمی در تاریخ 3و4/ 95/12

برگزاری کارگاه روش تحقیق مقدماتی ویژه اعضای محترم هیات علمی

جلسات EDO

جلسه EDO دانشجویی