اخبار واحد توسعه آموزش دانشکده بهداشت

 

 

 

تسهیلات دانشجویی بنیاد ملی نخبگان

برگزاری کارگاه آشنایی اساتید با آیین نامه های آموزشی و استاد مشاور ویژه اعضای محترم هیأت علمی

برگزاری کارگاه"مقاله نویسی انگلیسی" و "مرور سیستماتیک و متاآنالیز"ویژه اعضای محترم هیأت علمی در تاریخ 3و4/ 95/12

برگزاری کارگاه روش تحقیق مقدماتی ویژه اعضای محترم هیات علمی

جلسات EDO

جلسه EDO دانشجویی