شرح وظایف واحدها

Initiates file downloadشرح وظایف کارشناس مسؤل کاهش خطر در حوادث و بلایای شبکه

Initiates file downloadشرح وظایف گروه خدمات آزمایشگاهی در حوادث و بلایا

Initiates file downloadشرح وظایف ارشد امنیت در حوادث و بلایا

Initiates file downloadشرح وظایف اورژانس 115 در حواَدث و بلایا

Initiates file downloadشرح وظایف بهورز در حوادث و بلایا

Initiates file downloadشرح وظایف كارشىاس یا كاردان مبارزه با بيماري ها در حوادث و بلایا

Initiates file downloadشرح وظایف امور دارویی در حوادث و بلایا

Initiates file downloadشرح وظایف امور اداری در حوادث و بلایا

Initiates file downloadشرح وظایف ارشد ارتباطات در حوادث و بلایا

Initiates file downloadشرح وظایف ارشد هماهنگی و برنامه ریزی در حوادث و بلایا

Initiates file downloadشرح وظایف ارشد ایمنی درحوادث و بلایا

Initiates file downloadشرح وظایف واحد سلامت خانواده در حوادث و بلایا

Initiates file downloadشرح وظایف کارشناس بهداشت محیط در مدیریت حوادث و بلایا

Initiates file downloadشرح وظایف پرستار یا بهيار در حوادث و بلایا

Initiates file downloadشرح وظایف پزشك در تيم اعزامی به منطقه آسيب دیده در حوادث و بلایا

Initiates file downloadشرح وظایف تیم پشتیبانی در حوادث و بلایا

Initiates file downloadشرح وظایف ارشد روابط عمومی در حوادث و بلایا

Initiates file downloadشرح وظایف گروه سلامت روان در حوادث و بلایا

Initiates file downloadشرح وظایف گروه آموزش سلامت در حوادث و بلایا

Initiates file downloadشزح وظایف واحد تغذیه در حوادث و بلایای شبکه