نام و نام خانوادگی :  دکتر محمد رضا میرجلیلی

سمت :  مدیر گروه مراقبتهای ویژه

پست الکترونیک :

mirjalili@ssu.ac.ir

جهت دریافت فایل رزومه کلیک نمایید

ساعت و محل حضور :