خانم مهندس زهرا رئیسی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط ورودی مهر سال 92 در تاریخ 1394/03/11 ساعت 13:30از پایان نامه خود با «عنوان بررسی کارایی نانوکامپوزیت کربن- تنگستن در حذف داروهای سالیسیلیاتی از محلول های آبی» به راهنمایی جناب آقای دکتر محمد حسین سلمانی دفاع نمودند.   

در این مراسم جناب آقای دکتر ابراهیمی و سرکار خانم دکتر دهقانی به عنوان داور و جمعی از دانشجویان این رشته حضور داشتند.