نام و نام خانوادگی :  دکتر ابوالفضل نیک فرجام

سمت : سرپرست مرکز تحقیقات پرتو درمانی

پست الکترونیک:  nickfarjam6262@gmail.com 

                  a.nickfarjam@ssu.ac.ir

Initiates file downloadرزومه

 شماره تماس در دانشکده پزشکی: 3-38203410 داخلی 298

شماره تماس در دانشکده پیراپزشکی:  36240691داخلی 358

شماره تماس در مرکز پرتودرمانی : 6- 37251174 داخلی 35