آیتم های اعتبار بخشی

مدیریت آموزشی

پایش و ارزشیابی سیستم آموزشی

اعضا هیات علمی

فراگیران

کنترل عفونت

1-بررسی


2-ایمنی


3-پیشگیری


4-شستن

 

 

 

پمفلت آموزشی

وضعیت پاویون

مدیریت تسهیلات ،فضا ، امکانات ،تجهیزات و منابع مالی و انسانی آموزشی و پژوهش

بخشهای اورژانس و واحد های پاراکلینیک بیمارستان

برنامه ها و فرایند های آموزشی

کمیته های بیمارستانی

حفظ حقوق و ایمنی بیماران

عرصه پژوهش های بالینی