کمیته اخلاق در پژوهش دانشکده بهداشت بنا به پیشنهاد معاونت محترم پژوهشی دانشگاه طی نامه شماره 70986 مورخ 1392/4/23 کار خود را شروع نمود وپیرو نامه شماره 73679 مورخ 1392/4/26 ابلاغ اعضا صادر گردید و طرحها و پایان نامه ها در جلسات به طور مرتب مطرح می گردید  و در تاریخ 1394/3/23 طی نامه شماره 1015/د/700 معاونت محترم تحقیقات و فناوری وزارت جناب آقای دکتر رضا ملک زاده فعالیت کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی دانشکده بهداشت با اخذ کد اختصاصی  IR.SSU.SPH.REC رسما کار خود را شروع نموده است. این کمیته پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده بهداشت و طرح های شورای پژوهشی دانشکده بهداشت ، مرکز تحقیقات علوم و فن آوریهای محیط زیست، مرکز تحقیقات سلامت سالمندی، مرکز تحقیقات  مدیریت و سیاستگذاری سلامت، مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی بیماریهای غیر واگیر، مرکزتحقیقات تغذیه و امنیت غذا، مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، مرکز تحقیقات ژنتیک و مخاطرات محیطی، مرکز تحقیقات بیماری مشترک انسان و دام، مرکز تحقیقات سلامت مادر و نوزاد، مرکز تحقیقات ایمنی شناسی تولید مثل، مرکز تحقیقات کاربست پژوهش در آموزش و دانشکده های پیراپزشکی یزد  و ابرکوه را پوشش می دهد و تمام طرح ها و پایان نامه ها با حضور مجری در جلسه مطرح شده و نکات اصلاحی پیشنهادی به مجری اعلام می گردد .پس برگزاری جلسه و تنظیم صورتجلسه مربوط و تایید توسط رئیس کمیته سازمانی اخلاق در پژوهش ، جهت صدور مصوبه اخلاق پایان نامه ها و طرح های مورد بررسی  در سامانه ملی اخلاق در پژوهش تمام اطلاعات مورد نیاز در سامانه ثبت گردیده و در نهایت کد اختصاصی صادر شده و به مجریان و دانشجویان از طریق ایمیل ارسال می گردد.