مشخصات ترکیب اعضای کمیته ی اخلاق سازمانی دانشکده بهداشت  ( دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد) در پژوهش های زیست پزشکی

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک و رشته تحصیلی

مرتبه علمی

سمت دانشگاهی و سازمانی

سمت در کمیته

تلفن همراه

ایمیل

1

دکتر محمد حسن احرامپوش

دکترای مهندسی بهداشت محیط

استاد

رئیس دانشکده بهداشت

رئیس کمیته

09131518917

ehrampoush@ssu.ac.ir

 

2

دکتر سیدسعید مظلومی

دکتری آموزش بهداشت

استاد

معاون پژوهشی دانشکده

دبیر کمیته

09131516779

mazloomy@ssu.ac.ir

 

3

دکتر سید عباس

سادات حسینی

متخصص پزشک قانونی و فلوشیپ اخلاق پزشکی

استادیار

عضو هیئت علمی

متخصص اخلاق پزشکی

09121754893

sadathosseini@ssu.ac.ir

4

دکتر حسین فلاح زاده

دکتری آمار

استاد

عضو هیئت علمی

متخصص آمار و اپیدمیولوژی

09131529486

drfallahzadeh@ssu.ac.ir

5

حاج آقا علیرضا خراسانی

کارشناسی ارشد     نهج البلاغه

-

عضو دفتر نهاد دانشگاه فرهنگیان

روحانی

09132577751

khorasanyali@gmail.com

6

علی اکبر نقیبی

کارشناسی ارشد حقوق

-

سرپرست اداره امور حقوقی دانشگاه

حقوقدان

09372204993

Naghibi29a@gmail.com

7

دکتر آزاده نجارزاده

دکتری علوم تغذیه

دانشیار

عضو هیئت علمی

پژوهشگر1

09122022817

azadnajarzadeh@ssu.ac.ir

8

دکتر حسن مظفری خسروی

 

دکتری علوم تغذیه

استاد

عضو هیئت علمی

پژوهشگر2

09131531467

h.mozaffari@ssu.ac.ir

9

دکتر محمد

حسینی شریف آباد

دکتری زیست

استاد

عضو هیئت علمی

پژوهشگر3

09131531467

h.mozaffari@ssu.ac.ir

10

دکتر غلامرضا محمدی

 

دکتری ادبیات

 

مدرس مدعو

نماینده جامعه

09132508027

Ghrm34@yahoo.com

11

دکتر حسین

هادی ندوشن

دکتری

 ایمنولوژی

استاد   

عضو هیات علمی

پژوهشگرمشاور

09133576620

hhadin@ssu.ac.ir

12

دکتر محمد رضا رحیمی

علوم قرآن و حدیث

مربی

عضو هیات علمی

پژوهشگرمشاور

09133531828

Mohreza1338@gmail.com

13

دکتر راضیه

منتظر الفرج

دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

استادیار

عضو هیات علمی

پژوهشگرمشاور

09132564206

r.montazerafaraj@ssu.ac.ir

 

 

 

  ب-کارشناسان

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک و رشته تحصیلی

تلفن همراه

ایمیل

1

فرخ لقا ثروت  

کارشناس ارشد آموزش بهداشت

09132536636

Fservat2006@yahoo.com

2

زینب عنبری

کارشناس ارشد سلامت سالمندی

09138581993

z. anbari2020@gmail.com