گزارش آموزشی

موضوع: پیشگیری از حوادث ترافیکی

گروه هدف: دانش آموزان دوره متوسطه دوم

                                                                   مدرسه: دبیرستان سید محمد حسینی یزد

                                                                                          تعداد: 150 نفر

تاریخ: 05/12/97

مدت : 1:30 ساعت (8 الی 9:30 صبح )

مدرس: آقای دکتر جان فدا

                                                                                           گزارش آموزشی

موضوع: پیشگیری از حوادث ترافیکی

گروه هدف: دانش آموزان دوره متوسطه دوم

مدرسه: هنرستان هنرهای تجسمی یزد

تعداد: 115 نفر

تاریخ: 23/11/97

مدت : 1:30 ساعت (8 الی 9:30 صبح )

مدرس: آقای دکتر جان فدا 
 
 
 


 

گزارش آموزشی

موضوع: پیشگیری از حوادث ترافیکی

گروه هدف: دانش آموزان دوره متوسطه دوم

مدرسه: دبیرستان انتظاری یزد

تعداد: 300 نفر

تاریخ: 24/11/97

مدت : 1:30 ساعت (8 الی 9:30 صبح )

مدرس: آقای دکتر جان فدا 
 
 
 
 
 

 
 

کاهش تلفات ناشی از بلایا در گرو مشارکت تمامی سازمانها با نظام سلامت است

کمیته ها و سیاستگذاری ها

اهداف و استراژی

دستورالعملها

فرمها وچک لیستها

شاخصها

آشنایی با گروه

آموزش مدیران

سامانه فرماندهی حادثه

ارزیابی بلایا شهرستانها

لینک سایتها

مطالب و پوسترها

فعالیتها و برنامه ها