گروه سلامت در بلایا و فوریت ها

هدف: هدف برگزاري اين كارگاه آشنايي كامل دانشجويان با برنامه ریزی بیمارستانی و پیش بیمارستانی مي باشد. اين كارگاه به صورت سخنراني و كارگروهي انجام خواهد شد .

مدت كارگاه: دو روز(24-23 تیر ماه 1395)

محل كارگاه: ... دانشگاه علوم پزشكي يزد(دانشکده بهداشت)

مدرس كارگاه: دكتر سيد حسام سيدين دكتراي مديريت خدمات بهداشتي و درماني با گرايش بحران از دانشگاه يو سي ال لندن و دانشيار گروه مديريت خدمات بهداشتي و درماني دانشكده مديريت و اطلاع رساني پزشكي دانشگاه علوم پزشكي ايران


Initiates file downloadلینک به برنامه کارگاه