تشكيلات ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه

 

رئیس ستاد شاهد و ايثارگر

ـ دكتر محمد رضا میر جلیلی 

 

دبير ستاد شاهد و ايثارگر

ـ دكتر جواد وطني ستوده

 

كارشناسان ستاد شاهد و ايثارگر

ـ مطهره صارم زاده

ـ بتول زارع مهرجردي

 

مسئول مالي ستاد شاهد و ايثارگر

ـ محمد حسین حاجی حسینی

 

تلفنهاي تماس ستاد شاهد و ايثارگر

تلفن : 6285404

 

شرح وظایف اساتید مشاور

خلاصه ای از آئین نامه وظایف استاد مشاور دانشجویان شاهد وایثارگرمورخ 28/10/81 مقام محترم وزارت

 

1- آشنائی با آئین نامه ها و دستورالعمل های آموزشی، تحصیلی، رفاهی، مشاوره و دانشجویان شاهدوایثارگر

2- آگاهی از وضعیت تحصیلی، روان شناختی و خانوادگی دانشجو قبل از ورود به دانشگاه

3- توجه خاص به دانشجو دربدو ورود و توجه دادن وی نسبت به ویژگیهای محیط وعنایت خاص به سابقه تحصیلی اودرانتخاب واحد

 4- آشنا نمودن دانشجویان با مقررات و قوانین آموزشی و راهنمائی ایشان در خصوص انتخاب واحد ،حذف واضافه درس و از طریق مذاکره با دانشجویان تحت پوشش و تائیدآن به عنوان استاد راهنما

5- راهنمائی دانشجویان در زمینه روش های صحیح مطالعه، تشویق به حضور در فعالیتهای فوق برنامه، همایش های واردوهای فرهنگی

6- مشاوره و انتقال اطلاعات و تجربیات به دانشجو جهت اتخاذ تصمیم مناسب توسط دانشجو جهت تقویت روحیه خود تصمیمی

7- هماهنگی با  واحد های ذیربط جهت پیشگیری از افت تحصیلی، مشروطی و اخراج دانشجویان دارای مشکلات آموزشی با رعایت کامل قوانین و مقرارت آموزشی دانشگاه

8- پیشنهاد تغییر  گرایش، رشته، دانشگاه، مرخصی و چاره جوئی  برای رفع مشکل تحصیلی دانشجو ضمن هماهنگی با دانشجوی مربوطه مرکز مشاوره و راهنمائی و ادارات و ستادهای شاهد و ایثارگر

9- هماهنگی باستاد شاهد وایثارگربه منظوررفع مسائل و مشکلات غیر آموزشی موثر بر سیر تحصیلی از جمله عوامل اقتصادی ،عاطفی، روانی، اجتماعی و فرهنگی دانشجو وارائه گزارش و پیشنهاد به شورای اساتید مشاور دانشکده، مرکز مشاوره وراهنمائی وسایر واحدهای ذیربط

10- معرفی دانشجوی شاهد وایثارگر به مرکز مشاوره وروانشناسی بنیاد شهید در صورت نیاز

11- شرکت در شورای اساتید مشاور دانشکده ودانشگاه بر حسب مورد   

12- شرکت در گردهمائی ها و کارگاههای توجیهی که از سوی مرکز مشاوره و راهنمائی دانشکده ویا ستاد شاهد وایثارگر تدارک میشود

 13- اعلام نظر و ارائه پیشنهاد ات سازنده ومبتنی برتجارب درتغییر روشها، قوانین ودستورالعملها به شورای اساتید مشاور دانشکده و ستاد شاهد وایثارگر

14- آشنائی اساتید مشاور با نوع خدمات فرهنگی، معیشتی و رفاهی و ظرفیتهای موجود وسیاستهای کلان بنیاد شهید

15- اساتید مشاور میباید زمان مشخصی را(حداقل سه ساعت در هفته ) جهت مشاوره تعیین و به دانشجویان تحت پوشش و ستاداعلام نماید.

16- انجام نظرات و درخواستهای اساتید مشاور با رعایت کامل قوانین و مقررات آموزشی توسط کلیه ادارات معاونت دانشجوئی فرهنگی و آموزشی دانشگاه و دانشکده لازم الاجراست.

17- برگه انتخاب واحد دانشجویان شاهد تحویل ستاد شاهد وایثارگر شده و ستاد آن را به استاد مشاور مربوطه ارائه ودانشجو پس از تکمیل وانتخاب واحد وتائید استاد به آموزش دانشکده تحویل مینماید.

18- برگه های انتخاب واحد بدون امضاء استاد مشاور فاقد اعتبار است.

 

19- جهت تسهیل در امر انتخاب واحد، لیست دانشجویان هر استاد مشاور به آموزش ارائه تا نسبت به ارجاع دانشجویان به ایشان مستقیماً اقدام شود.

 

 

 

معرفی اساتید مشاور دانشکدهها

دانشكـده پـزشكي واحـد علـوم پـايه

اساتيد مشاور:

ـ دكتر منصور اسمعیلی

ـ سيدعلي ميرغني زاده

ـ سید حسن حجازیان

- دکتر حسین نهنگی  

رابط آموزشي:

ـ آقاي اميري

 

دانشكده پزشكي واحد باليني

اساتيد مشاور:

ـ آقاي دكتر امیر هوشنگ مهر پرور

رابط آموزشي:

ـ آقاي علي مقوم

ـ مرضیه نیکونژاد

 

دانشكده پرستاري

اساتيد مشاور:

ـ دکترعلی توانگر

ـ شهناز مجاهد

ـ اعظم خوشبین

ـ طاهره سلیمی

رابط دانشجويي، آموزشي:

ـ خانم مشکات

 

دانشكده بهداشت

استاد مشاور:

ـ دكتر محمدحسن احرامپوش

ـ دکتر محمد تقی قانعیان

ـ دکتر ابوالفضل برخورداری

رابط دانشجويي:

ـ بتول قانع

 

دانشكده پيراپزشكي

 استاد مشاور:

ـ دکتر حسین هادی

ـ دکتر حسینعلی صادقیان

ـ دکتر محمد حسینی

 رابط آموزشي:

ـ خانم قدسیان

ـ خانم انصاری

 

  دانشكده دندانپزشكي باليني

 اساتيد مشاور:

- دکتر عباس فلاح

 ـ دكتر حائريان  

 ـ دكتر عبدالرحيم داوري

- دکتر فاطمه کبریائی

رابط آموزشي:

 ـ خانم استقامت

 ـ خانم دهقان

 

دانشكده داروسازی

 استاد مشاور:

ـ دکتر علیرضا وحیدی

ـ دکتر علیرضا مرادی

ـ دکتر محمد حسین مصدق

 رابط آموزشي:

 ـ آقای جمشیدی

 

دانشکده پردیس بین الملل

استاد مشاور:

ـ دکتر عباسعلی جعفری

ـ دکتر محمد حسن شیخها

رابط دانشجويي، آموزشي:

ـ رویا قوچانی

ـ فاطمه فلاح

 

مركز مشاوره دانشگاه

ـ خانم میرحسینی