اقتصادمقاومتی،اقدام وعمل

مدیریت

مدیر ستاد شاهد و ایثارگر

کارکنان

کانون علمی و پژوهشی دانشجویان شاهد و ایثارگر

سامانه جامع اطلاعات دانشجویان شاهدوایثارگر

آئین نامه ها

فرم ها

جلسه توجیهی دانشجويان شاهد و ایثارگرجديد الورود سال تحصیلی 96-95

جلسه توجیهی دانشجويان شاهد و ایثارگرجديد الورود سال تحصیلی 96-95

کلیه اخبار سایت...

  • جلسه توجیهی دانشجويان شاهد و ایثارگرجديد الورود سال تحصیلی 96-95

    گردهمائی دانشجويان جديدالورود شاهد و ايثارگر در روز سه شنبه مورخ 11/8/ 95 ساعت 10 صبح با حضور مدیر کل محترم دانشجویان شاهد وایثارگر وزارت بهداشت ،ریاست محترم دانشکده پردیس بین الملل، ریاست محترم دانشکدهها ، معاون محترم دانشجوئی وفرهنگی دانشگاه، معاون محترم آموزشی دانشگاه ،مدیریت محترم آموزشی دانشگاه، اساتيد محترم مشاور دانشکدهها ،‌مسئولين محترم بنياد شهيد و امور ایثارگران استان وشهرستان یزد ،دانشجويان شاهدو ايثارگرجديد الوروددر محل پردیس بین الملل برگزار گرديد.