*کارگاه اخلاق در پژوهش

کارگاه اخلاق در پژوهش توسط کمیته سازمانی اخلاق در پژوهش دانشکده بهداشت با سخنرانی جناب آقایان دکتر محمدحسن احرام پوش، دکتر حسن مظفری، دکتر مسعود میرزائی، در روز دوشنبه مورخ 96/10/11 از ساعت 9 الی 11:30 در محل اتاق پایلوت دانشکده بهداشت توسط کمیته سازمانی اخلاق در پژوهش برگزار می گردد. از اساتید بزرگوار و دانشجویان گرامی جهت شرکت در کارگاه مذکور دعوت به عمل می آید.

 برنامه

*کارگاه اخلاق حرفه ای

کارگاه اخلاق حرفه ای توسط مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت با سخنرانی جناب آقای دکتر سید ضیاء الدین تابعی استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی شیراز و عضو محترم هیات برد اخلاق پزشکی در روز دوشنبه مورخ 95/02/20از ساعت 8 الی 12 در محل اتاق شورای دانشکده بهداشت توسط مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت برگزار می گردد. از اساتید بزرگوار و دانشجویان گرامی جهت شرکت در کارگاه مذکور دعوت به عمل می آید.

تصاویر - برنامه

*کارگاه اخلاق نشر

کارگاه اخلاق در نشر با سخنرانی جناب آقای دکتر مسعود میرزایی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در روز چهارشنبه مورخ 95/12/18 از ساعت 8 الی 11:30 در محل اتاق شورای دانشکده بهداشت برگزار می گردد. از اساتید بزرگوار و دانشجویان گرامی جهت شرکت در کارگاه مذکور دعوت به عمل می آید.

تصاویر- برنامه