واحد آموزش:

مسئولواحد آموزش یكی از كارشناسان اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر می باشد كه وظایف زیر را تحت نظر مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر بعهده دارد:

- پیگیری مشكلات خاص آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر.

- ارتباط با ادارات آموزش دانشكده ها جهت اجرای طرح های تقویت بنیه علمی دانشجویان.

- برنامه ریزی و تشكیل كلاس های آموزشی از قبیل كامپیوتر، زبان و ...

- پیگیری امور مربوط به نقل و انتقال و تغییر رشته دانشجویان شاهد و ایثارگر.

- مشاوره تحصیلی با دانشجویان .

-پیگیری امور طرح استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر

-پیگیری امور سامانه جامع اطلاعات دانشجویان شاهد و ایثارگر

واحد فرهنگی و فوق برنامه:

مسئول واحد فرهنگی و فوق برنامه یك نفر از كارشناسان دارای سابقه در امور فرهنگی و فعالیت های فوق برنامه می باشد كه به انجام وظایف محوله زیر تحت نظر مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر می پردازد:

- تشكیل سمینارها،گردهمایی ها، اردوهای زیارتی، تفریحی، فرهنگی و برگزاری مسابقات مختلف علمی و ورزشی.

- ارتباط با رابطین دانشجویی دانشكده ها و ارائه طرح های مناسب جهت اجرا در دانشكده ها.

- پیگیری مسایل معیشتی و رفاهی دانشجویان شاهد و ایثارگر.

- ایجاد سیستم های مناسب برای جذب دانشجویان و فعال نمودن آنان در امور فرهنگی.

- تدارك برنامه های دیدار از خانواده های معظم شهدای دانشگاهی با حضور مسئولین دانشگاه.

 

 

 

 

واحد اساتید مشاور:

استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر یك نفر از اعضای هیأت علمی متعهد و با تجربه دانشگاه است كه با پیشنهاد مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر و تأیید ریاست محترم دانشگاه به مدت یك سال تحصیلی انتخاب می شوند و وظایف زیر را بعهده خواهند داشت:

- نظارت بر روند تحصیلی و ارزیابی مستمر پیشرفت تحصیلی دانشجو.

- اختصاص ساعاتی به منظور مشاوره با دانشجویان در خصوص امور تحصیلی، فرهنگی و ... آنان.

- آشنا نمودن دانشجویان با محیط تحصیل و راهنمایی آنان در زمینه انتخاب واحد به نحوی كه متناسب با وضعیت تحصیلی دانشجو باشد.

- ارائه پیشنهادات لازم درخصوص رفع مشكلات دانشجویان به مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر.

- شركت در جلسات كمیته منتخب شاهد و ایثارگر دانشكده و رسیدگی به مشكلات آموزشی دانشجویان.

 

واحد پژوهشی:

 

مسئول واحد پژوهش یك نفر از كارشناسان ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه در امور پژوهشی  می باشد كه به انجام وظایف محوله زیر تحت نظر مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر می پردازد:

- برنامه ریزی سیاست های پژوهشی کانون علمی و پژوهشی دانشجویان شاهد و ایثارگرو ارائه آن به دبیر و سرپرست کانون

-تشویق دانشجویان جهت انجام فعالیت های پژوهشی

- بکارگیری تعداد دانشجوی علاقمند به امور پژوهش جهت انجام امور مربوط به واحد پژوهش

- راهنمایی و کمک دانشجویان جهت انجام طرح تحقیقاتی

- نظارت و کنترل بر حسن اجرا طرح های تحقیقاتی دانشجویان

- هماهنگی با اساتید محترم جهت شرکت در طرح های تحقیقاتی دانشجویان

برگزاری جلسات کانون علمی و پژوهشی دانشجویان شاهد و ایثارگر

رابطین آموزشی:

رابطین آموزشی در دانشكده ها یكی از كاركنان آموزشی دانشكده است كه با پیشنهاد مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر و هماهنگی با معاونت آموزشی دانشكده انتخاب می شود و وظایف زیر را بعهده دارد.

- ارتباط مستمر با دفتر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر و اساتید مشاور.

- پاسخگویی به مراجعات و مسایل آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر و در صورت لزوم اخذ درخواست كتبی آنان جهت طرح در كمیته منتخب شاهد و ایثارگر دانشكده .

- ثبت نام دانشجویان در كلاس های تقویتی و نظارت بر حسن اجرای آنها تحت نظر اساتید مشاور.

رابطین دانشجویی:

رابطین دانشجویی در هر دانشكده از میان دانشجویان شاهد و ایثارگر همان دانشكده با وظایف زیر به مدت یك سال تحصیلی انتخاب می گردد.

- برگزاری اردوها و برنامه های فرهنگی در راستای اهداف فرهنگی و علمی.

- همكاری با رابطین آموزشی در جهت هر چه بهتر برگزار نمودن كلاسهای تقویتی و طرح های تقویت بنیه علمی.

- همكاری در توزیع بن كتاب و امكانات رفاهی.

- ارتباط مستمر با اساتید مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر.

- جمع آوری نظرات و پیشنهادات دانشجویان و ارائه به اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر.

- ارتباط مستمر با مسئول فرهنگی و فوق برنامه اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر.