بتول زارع مهرجردی_ کارشناس فرهنگی آموزشی

تلفن : 36285404-035

پیامک :  50005000223104

 پیامک :  30007525000048  

فکس: 36245854-035

ایمیل: shahid.yazd@gmail.com

 

***********************************************

حکیمه یاقوتی _ کارشناس آموزشی  پژوهشی

 

تلفن : 36285404-035

پیامک :  50005000223104

 پیامک :  30007525000048  

فکس: 36245854-035

ایمیل: shahid.yazd@gmail.com

********************************************

محدثه حسینی پور _ کارشناس آموزشی

تلفن : 36285404-035

پیامک :  50005000223104

 پیامک :  30007525000048  

فکس: 36245854-035

ایمیل: shahid.yazd@gmail.com

 

********************************************

مریم نعیمی _ کارشناس مشاوره

تلفن : 36285404-035

پیامک :  50005000223104

 پیامک :  30007525000048  

فکس: 36245854-035

ایمیل: shahid.yazd@gmail.com

 

 

رابط آموزشی دانشکده پیراپزشکی

فاطمه انصاری- مسئول آموزش دانشکده

پست الكترونيك :Paramed_Education@Ssu.Ac.Ir

ساعت حضور: از ساعت 7:30 الی 15:00 و تلفن مستقیم: 36245956

*************************************************

رابط دانشجویی  دانشکده پیراپزشکی

نام ونام خانوادگی: فاطمه قدسیان

سمت :کارشناس رشته های هوشبری و اتاق عمل

ساعت حضور : از ساعت 7:30 الی 15:00

***************************************************

 

رابط آموزشی ودانشجویی  دانشکده بهداشت  

بتول قانع عزآبادی - کارشناس مسئول امور دانشجویی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

شماره تماس: 31492166(035) -مکان: طبقه دوم سالن B-شماره اتاق : 253

برنامه کاری: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:15 الی15:15

*************************************************

 

 

رابط آموزشی دانشکده پرستاری مامائی

زهره مشکوه-کارشناس آموزش (سرپرست آموزش)

 

پست الکترونیک :zohreh.meshkat@yahoo.com
ساعت حضور :شنبه تا چهارشنبه دانشکده پرستاری مامایی

تلفن مستقیم:8258404  داخلی:2

 

 

*************************************************

 

 

 

رابط دانشجویی دانشکده پزشکی

آقای رمضان غلامی-مدیر اداره عمومی

پست الکترونیک :gholami_r@ssu.ac.ir

*************************************************

رابط آموزشی دانشکده پزشکی

خانم مهدیه انتظاری_کارشناس آموزش علوم پایه

پست الکترونیک :entezari@gmail.com

ساعت و محل حضور :شنبه الی چهارشنبه 7:30  الی 16

*************************************************

 

 

رابط آموزشی ودانشجویی دانشکده داروسازی

آقای اصغر جمشیدی نیا - مسئول آموزش

ساعت و محل حضور : شنبه الی چهارشنبه 7:30  الی16

 

****************************************************************