برنامه زمانبندی هفتمین آزمون تعیین صلاحیت فنی ممیزان بهداشتی

تاریخ های مهم

شروع

پایان

ادامه ثبت نام و ویرایش مدارک آزمون

95/06/20

95/07/7

دریافت کارت آزمون

95/07/25

95/07/29

آزمون

95/07/29 پنجشنبه ساعت 10 صبح

کلید آزمون

95/08/03

اعتراض به سوالات آزمون

95/08/04

95/08/06

اعلام نتایج آزمون

متعاقبا از طریق سایت انجمن اعلام می گردد.